Diversity

Regulamin festivalu

Zasady ogólne

1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Wstęp na teren imprezy przysługuje osobom posiadającym bilety oraz dowód tożsamości lub osobom z nieuszkodzonym identyfikatorem otrzymanym od Oranizatora.

3. W przypadku, gdy uczestnikiem imprezy jest małoletni w wieku poniżej 18 lat może on uczestniczyć w imprezie tylko po wypełnieniu pisemnej zgody na udział w imprezie przez rodzica lub prawnego opiekuna wg wzoru podanego przez Organizatora.

4. W przypadku, gdy uczestnikiem imprezy jest małoletni w wieku poniżej 16 lat może on uczestniczyć w imprezie po wypełnieniu pisemnej zgody na udział w imprezie przez rodzica lub prawnego opiekuna wg wzoru podanego przez Organizatora oraz POD OPIEKĄ OSOBY DOROSŁEJ.

5. ORGANIZATOR INFORMUJE, ŻE ZA ZACHOWANIE OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ ODPOWIEDZIALNI SĄ JEJ OPIEKUNOWIE PRAWNI, OSOBY ZOBOWIĄZANE DO NADZORU, A PRZED WSZYSTKIM JEJ RODZICE. OPIEKUN JEST WYMAGANY DLA OSÓB, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 16 ROKU ŻYCIA W DNIU IMPREZY. OPIEKUN MUSI BYĆ OSOBĄ PEŁNOLETNIĄ I NIE MOŻE MIEĆ POD SOBĄ WIĘCEJ NIŻ 2 OSOBY DO OPIEKI PODCZAS WYDARZENIA. OPIEKUN MUSI POSIADAĆ BILET.

6. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek określonych w pkt. 1-5, Organizator może odmówić wstępu na teren imprezy:

a) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt.13

b) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków

c) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe

d) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

7. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do służb porządkowych.

8. Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:

a) nie posiadającym identyfikatora, b) noszącym buty o metalowych zakończeniach, c) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację, d) posiadającym plastikowe, szklane, metalowe pojemniki lub puszki itp.,

e) nie posiadającym dokumentu tożsamości.

ZASADY ORGANIZACYJNE NA TERENIE IMPREZY

9. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas trwania imprezy, poprzez m.in.: a) służby porządkowe i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru,

b) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno- sanitarnego,

c) zmianę miejsca imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba. 10. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych.

11. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy zobowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

12. Zabrania się : a) wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy kamer, sprzętu nagrywającego audio i video, oraz sprzętu fotograficznego mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, w tym aparatów z wymienną optyką, oraz aparatów z zoomem optycznym powyżej 6x. Niedozwolone jest wnoszenie statywów, oraz tzw. selfiesticków, a zdjęcia muszą być robione dla celów prywatnych;

b) wprowadzania psów i innych zwierząt na teren imprezy;

c) wnoszenia napojów i jedzenia, z wyłączeniem osób których stan zdrowia wymaga specjalistycznej diety potwierdzonej orzeczeniem lekarskim okazanym przy wejściu.

13. Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do : - sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie - legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości - przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa wyżej w Regulaminie - stwierdzania uprawnień osób do przebywania na imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia terenu imprezy - wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem imprezy, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia terenu imprezy - stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie, nie zastosowania się do polecenia opuszczenia terenu imprezy lub w celu odparcia ataku na członka służb porządkowych lub inną osobę - ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

14. Służby porządkowe lub informacyjne są obowiązane usunąć z terenu imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

15. Osobom, którym odmówiono wstępu na imprezę lub przebywania na niej lub osobom usuniętym z terenu imprezy zgodnie z Regulaminem lub z uwagi na jego naruszenie nie przysługuje prawo zwrotu należności za bilet.

16. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na terenie imprezy.

17. Organizator informuje, że uczestnik imprezy lub inna osoba przebywająca na terenie imprezy będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas imprezy będą używane światła stroboskopowe, które mogą uszkodzić wzrok.

18. Za rzeczy zgubione oraz skradzione na terenie imprezy oraz terenu przyległego Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

19. Uczestnik imprezy jest poinformowany, przyjmuje do wiadomości oraz wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć i materiałów video, na których się znajduje, do celów promocyjnych w przyszłości.

SPRZEDAŻ BILETÓW

20. Bilety sprzedawane są wyłącznie w autoryzowanych punktach sprzedaży oraz na stronie ............ oraz na oficjalnych imprezach pre- party organizowanych przez Higher With Us. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie wydrukowanej na bilecie. Do ceny nadrukowanej na bilecie może być doliczana opłata serwisowa zależnie od obowiązujących opłat.

21. Zakazana jest odsprzedaż biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne.

22. Bilet upoważniający do wejścia na imprezę musi być oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora. Organizator ostrzega, że kupno biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę wstępu na imprezę.

23. Organizator informuje, iż unikalny kod kreskowy znajdujący się na każdym bilecie upoważnia do jednorazowego wstępu na teren imprezy. W przypadku opuszczenia terenu imprezy, ponowny wstęp jest możliwy jedynie po nabyciu kolejnego biletu o ile będą jeszcze dostępne.

24. W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna chce uczestniczyć w imprezie wraz z opiekunem każda z tych osób zobowiązana jest do nabycia biletów.

25. Zwrot lub zamiana biletów możliwy jest tylko w wypadku odwołania imprezy, znaczącej zmiany miejsca imprezy lub terminu odbycia się imprezy. W takim przypadku Organizator każdorazowo ogłasza informację o możliwości i terminach zwrotu biletów.

26. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy z tytułu niewykorzystanego biletu.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA (covid-19)

DOKŁADNE ZASADY PODAMY PO OPUBLIKOWANIU NOWYCH WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH WYDARZEŃ KULUTALNYCH.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników imprezy, którzy w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie, na którym organizowana jest impreza. Każdy uczestnik przebywający na terenie imprezy w czasie jej trwania zobowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. Przez zakup biletu i wejście na teren imprezy uczestnik imprezy potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem imprezy i akceptuje jego postanowienia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Organizator ma prawo do zamieszczania zmian w Regulaminie.

Strona stworzona przez INcode